Turpmāk dokumentā ir izklāstīti šīs mājaslapas lietošanas noteikumi.

            Paldies, ka apmeklējat šo mājaslapu! Šī lapa (kopā ar paziņojumu par privātumu un sīkfailiem un CV privātuma politiku) sniedz jums informāciju par mājaslapas (turpmāk – “mājaslapa”) lietošanas noteikumiem (turpmāk – “lietošanas noteikumi”). Šie lietošanas noteikumi un visi piemērojamie likumi un noteikumi regulē piekļuvi šai mājaslapai un tās lietošanu. Piekļūstot šai mājaslapai un to izmantojot, jūs bez atrunām un ierobežojumiem piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un apliecināt, ka tie aizstāj visas pārējās vienošanās par šo priekšmetu starp jums un “Coca‑Cola HBC”. Ja bez atrunām un ierobežojumiem nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, atstājiet šo mājaslapu.

Šo mājaslapu pārvalda “Coca‑Cola HBC” uzņēmumu grupas dalībnieks, kas ir galīgā pārvaldītājsabiedrība “Coca‑Cola HBC AG” (reģistrēta Šveicē ar uzņēmuma reģistrācijas Nr. CH-170.3.037.199-9 un juridisko adresi Turmstrasse 26, 6300 Zūga (Zug), Šveice).

Piekļuve mājaslapai

            Lietotāji mājaslapai var piekļūt uz laiku, un “Coca‑Cola HBC” patur tiesības grozīt vai atsaukt šo mājaslapas nodrošināto pakalpojumu bez brīdinājuma (sk. turpmāk). “Coca‑Cola HBC” nav atbildīga par gadījumiem, kad kāda iemesla dēļ mājaslapa kādā brīdī vai kādu laikposmu nav pieejama.

            Laiku pa laikam “Coca‑Cola HBC” var ierobežot piekļuvi mājaslapai vai atsevišķām tās daļām. “Coca‑Cola HBC” regulāri atjaunina mājaslapā pieejamo informāciju un jebkurā brīdī var mainīt tās saturu. Nepieciešamības gadījumā “Coca‑Cola HBC” var apturēt piekļuvi mājaslapai vai pārtraukt tās darbību uz nenoteiktu laiku.

            Jūs esat atbildīgs/-a par visiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu piekļuvi mājaslapai. Tāpat jūs esat atbildīgs/-a par to, lai visas personas, kuras piekļūst mājaslapai, izmantojot jūsu interneta savienojumu, būtu informētas par šiem lietošanas noteikumiem un tos ievērotu.

Īpašumtiesības uz saturu

            Mājaslapa un visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz tekstu, noformējumu, logotipiem, grafiku, ikonām, attēliem un citiem mājaslapā atrodamajiem materiāliem (turpmāk – “saturs”) ir “Coca‑Cola HBC” īpašums vai iekļauts mājaslapā ar attiecīgā īpašnieka atļauju.

            Stingri aizliegts izmantot saturu mērķiem, kas nav norādīti šajos lietošanas noteikumos, bez rakstiskas satura īpašnieka atļaujas. “Coca‑Cola HBC AG” īstenos intelektuālā īpašuma tiesības, ciktāl to pieļauj tiesību akti, tostarp veicot kriminālvajāšanu.

Mājaslapas lietošana

            “Coca‑Cola HBC AG” piešķir jums atļauju izmantot mājaslapu šādos veidos:

            Mājaslapu aizliegts izmantot reklamēšanai vai klientu piesaistīšanai.

Privātums

            Visus personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi), kurus jūs pārsūtāt mājaslapai pa e-pastu vai kā citādi, “Coca‑Cola HBC” izmanto atbilstoši mājaslapas paziņojumam par privātumu un sīkfailiem. Visi pārējie paziņojumi vai materiāli, kurus jūs pārsūtāt mājaslapai, piemēram, jautājumi, komentāri, ierosinājumi u. c. tiek uzskatīti par nekonfidenciālu un nepatentētu informāciju.

Piekļuves ierobežojumi

            “Coca‑Cola HBC” ir tiesības aizliegt un/vai pārtraukt mājaslapas lietošanu (vai atsevišķu tās pakalpojumu darbību) jebkuram lietotājam, ja “Coca‑Cola HBC” pamatoti uzskata, ka šī piekļuve var apdraudēt “Coca‑Cola HBC” un/vai lietotāju un/vai trešās personas, kā arī tad, ja šis lietotājs ir pārkāpis mājaslapas lietošanas noteikumus un/vai tiesību aktus.

            “Coca‑Cola HBC” patur tiesības pārtraukt mājaslapas (vai atsevišķu tās pakalpojumu) darbību atjaunināšanas darbu, programmatūras uzlabojumu vai drošības funkciju uzlabojumu dēļ. Šādā gadījumā mājaslapa lietotājiem nav pieejama.

Atrunas

            Šīs mājaslapas saturā var būt neprecizitātes vai drukas kļūdas. Laiku pa laikam jebkurā brīdī šajā mājaslapā bez brīdinājuma var tikt izdarītas izmaiņas. Tomēr “Coca‑Cola HBC” neuzņemas pienākumu regulāri atjaunināt mājaslapā pieejamo informāciju. Turklāt “Coca‑Cola HBC” negarantē, ka šī mājaslapa darbosies bez traucējumiem vai kļūdām, ka defekti tiks periodiski novērsti vai ka šī mājaslapa ir savietojama ar jūsu datoru, programmatūru vai aparatūru, ka šī mājaslapa būs droša, ka kļūdas mājaslapā tiks novērstas vai ka serverī, kas nodrošina šīs mājaslapas darbību, nav vīrusu vai citas ļaunprogrammatūras.

            “Coca‑Cola HBC” dara visu iespējamo, lai uzturētu mājaslapas saturu un nodrošinātu tā pieejamību. Tomēr lietotāji piekrīt, ka “Coca‑Cola HBC” ir tiesības uz laiku vai pastāvīgi mainīt un/vai pārtraukt visas mājaslapas vai tās daļas darbību, brīdinot vai nebrīdinot lietotājus par to iepriekš, ja pieejamību var ietekmēt lietotāju aprīkojums, citi sakaru tīkli, ievērojams cilvēku skaits, kas vienlaikus cenšas pievienoties mājaslapai, vai cits iemesls. Tāpēc “Coca‑Cola HBC” neuzņemas atbildību par kaitējumu (pozitīvu, negatīvu, netīšu, līgumisku vai citu), kas izriet no lietotāju nespējas piekļūt mājaslapai, visas mājaslapas vai tās daļas darbības traucējumiem, pakalpojuma kavējuma, nesniegšanas, traucējuma, sliktas darbības, satura pazušanas vai kļūdām. Tā vai citādi “Coca‑Cola HBC” patur tiesības jebkurā brīdī uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt visas mājaslapas vai tās daļas darbību, lai uzturētu vai atjauninātu mājaslapu, vai cita iemesla dēļ.

            Mājaslapā sniegtā informācija, konsultācijas un viedokļi nav uzskatāmi par pamatu personisku, juridisku, finansiālu vai citu lēmumu pieņemšanai. Šādos gadījumos jākonsultējas ar attiecīgu speciālistu, kas sniegs konkrētajai situācijai atbilstošas konsultācijas.

            VISS MĀJASLAPAS SATURS VAR MAINĪTIES UN TIEK PARĀDĪTS TĀDS, KĀDS TAS IR, BEZ TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR ATBILSTĪBU, KOMERCIĀLO DERĪGUMU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAJAM MĒRĶIM VAI TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. Neierobežojot iepriekšminēto, “Coca‑Cola HBC AG” negarantē un nepaziņo, ka satura izmantošana nepārkāps trešās personas tiesības vai ka saturs būs precīzs, pilnīgs vai aktuāls.

            “Coca‑Cola HBC” neuzņemas atbildību par kļūmēm mājaslapā piedāvātajos pakalpojumos, tostarp, bet ne tikai, e-pasta brīdinājuma pakalpojumos un korporatīvajās videopārraidēs.

Atbrīvošana no atbildības

            JŪS LIETOJAT MĀJASLAPU UZ SAVU ATBILDĪBU. NE “COCA-COLA HBC AG”, NE TĀ MEITASUZŅĒMUMI, FILIĀLES, DARBINIEKI, DIREKTORI, AĢENTI VAI CITAS PERSONAS, KAS IESAISTĪTAS MĀJASLAPAS IZVEIDĒ, DARBĪBĀ VAI NODROŠINĀŠANĀ, NAV ATBILDĪGAS PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, TĪŠIEM, NETĪŠIEM, ĪPAŠIEM, RADĪTIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO VAI IR SAISTĪTI AR ŠĪS MĀJASLAPAS VAI TĀS SATURA LIETOŠANU UZ LĪGUMA PAMATA, NEATĻAUTU DARBĪBU (TOSTARP NOLAIDĪBU), STINGRU ATBILDĪBU VAI CITĀDI PAT TAD, JA IR SAŅEMTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDIEM ZAUDĒJUMIEM.

Vīrusi, uzlaušana un citi noziedzīgi nodarījumi

            Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mājaslapu, apzināti ienesot tajā vīrusus, “Trojas zirga” programmas, “tārpus”, “loģiskās bumbas” vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi. Jūs nedrīkstat censties nesankcionēti piekļūt mājaslapai, serverim, uz kura glabājas mājaslapa, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas ir pievienota mājaslapai. Jūs nedrīkstat mājaslapai uzbrukt indikatīvi ar pakalpojumatteices uzbrukumu vai dalīto pakalpojumatteices uzbrukumu. Visas iepriekšminētās darbības var tikt uzskatītas par noziedzīgiem nodarījumiem atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un par to izdarīšanu jūs var sodīt.

            Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījis pakalpojumatteices uzbrukums, vīrusi vai citi tehnoloģiski kaitīgi materiāli, kas var inficēt datora aprīkojumu, datorprogrammas, datus vai citu patentētu materiālu, jums lietojot mājaslapu vai lejupielādējot mājaslapā vai ar to saistītajās mājaslapās ievietoto materiālu. Atbilstoši labai datorpraksei ieteicams veikt vīrusu pārbaudi visos materiālos un/vai saturā, kam piekļūts no šīs mājaslapas vai kas lejupielādēts no šīs mājaslapas, izmantojot komerciāli pieejamu un atjauninātu vīrusu pārbaudes programmatūru.

Saites uz trešo personu mājaslapām

            Šajā mājaslapā var būt saites uz mājaslapām, kuras nepieder uzņēmumam “Coca‑Cola HBC” un kuras tas nepārvalda. Šīs saites ir norādītas tikai jūsu ērtībai. Uzņēmums “Coca‑Cola HBC” nekontrolē un nav atbildīgs par to darbību, saturu, privātuma politiku vai drošību. Neierobežojot iepriekšminēto, “Coca‑Cola HBC” jo īpaši atsakās uzņemties atbildību, ja šīs mājaslapas:

            “Coca‑Cola HBC” neatbalsta ne šādu mājaslapu saturu, ne tajā minētos produktus vai pakalpojumus. Ja izmantojat saiti uz šādām mājaslapām vai šo mājaslapu, jūs to darāt uz savu atbildību un bez “Coca‑Cola HBC” atļaujas.

Jūsu hipersaites uz šo mājaslapu

            Jūs varat norādīt hipersaites uz šo mājaslapu tikai pēc tam, kad iepriekš esat skaidri saņēmis rakstisku atļauju no “Coca‑Cola HBC”.

Piesardzīga valoda uz nākotni vērstos paziņojumos

            Šajā mājaslapā var būt paziņojumi, prognozes vai aplēses, kas sevī iekļauj risku un nenoteiktību un ir uz nākotni vērsti paziņojumi atbilstoši ASV federālajiem vai starptautiskajiem drošības likumiem. Dažos gadījumos mēs izmantojam tādus vārdus kā “uzskatīt”, “perspektīva”, “ieteikums”, “paredzēt”, “sagaidīt”, “prognozēt”, “plānot”, “mērķēt” un līdzīgus vārdus, lai identificētu uz nākotni vērstus paziņojumus.

            Visi paziņojumi, kas nav vēsturiski fakti, tostarp paziņojumi par mūsu finansiālo stāvokli un rezultātiem nākotnē, uzņēmējdarbības stratēģiju, nākotnes darījumiem ar “The Coca‑Cola Company”, budžetiem, paredzēto patēriņa un ražošanas līmeni, paredzētajām izmaksām, kapitālizdevumu aplēsēm un vadības plāniem un mērķiem attiecībā uz turpmākajām darbībām, ir uz nākotni vērsti paziņojumi. Jūs nedrīkstat pārlieku paļauties uz šiem paziņojumiem. Pēc savas būtības uz nākotni vērstie paziņojumi sevī iekļauj risku un nenoteiktību, jo atspoguļo pašreizējās cerības un pieņēmumus par notikumiem un apstākļiem nākotnē, kas var izrādīties neprecīzi.

            Mūsu faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no prognozēm, kas minētas uz nākotni vērstajos paziņojumos, un to ietekmē daudzi iemesli, tostarp, bet ne tikai, spēja finansēt paplašināšanās plānus, atpirkšanas programmas un vispārējā pamatdarbība, izmaiņas bezalkoholisko dzērienu ražošanas nozarē, tostarp konkurentu darbības un izmaiņas klientu izvēlē; normatīvās un juridiskās izmaiņas; izmaksu svārstības un izejmateriālu pieejamība; procenti un valūtas kursa svārstības; ekonomisko un politisko apstākļu maiņa; spēja iekļūt augošos un jaunos tirgos; reklāmas un mārketinga programmu efektivitāte; tiesvedības neskaidrības; nelabvēlīgi laikapstākļi un citi riski, kas izvērtēti “Coca‑Cola HBC AG” gada pārskatā (IFRS) un Londonas biržai iesniegtajos “Coca‑Cola HBC AG” dokumentos.

            “Coca‑Cola HBC” neuzņemas pienākumu publiski atjaunināt vai pārskatīt uz nākotni vērstos paziņojumus. Mēs nevaram garantēt, ka mūsu rezultāti, darbības līmenis, sniegums vai panākumi nākotnē atbildīs prognozēm, kas atspoguļotas uz nākotni vērstajos paziņojumos. Turklāt ne mēs, ne kāda cita persona neuzņemas atbildību par šo paziņojumu precizitāti un pilnīgumu. Ja vien tiesību akti neprasa atjaunināt šos paziņojumus, mums nav pienākuma tos atjaunināt atbilstoši faktiskajiem rezultātiem vai izmaiņām prognozēs.

            Nekas no mājaslapā minētā nav uzskatāms par aicinājumu investēt vai iegādāties kapitāla daļas/akcijas.

Mājaslapā pieejamā programmatūra

            Intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības uz programmatūru, kas ir pieejama lejupielādei no mājaslapas (turpmāk – “programmatūra”), pieder uzņēmumam “Coca‑Cola HBC” vai tā piegādātājiem/licences devējiem. Lai piekļūtu noteiktai informācijai šajā mājaslapā, jums var būt nepieciešamas licences no trešās personas programmatūras nodrošinātājiem (piemēram, Adobe). Piekļuve šai informācijai var būt atkarīga no tā, vai jums ir prasītās licences. Programmatūras izmantošanu regulē licences līguma noteikumi, kas papildina programmatūru vai ir tajā iekļauti. “Coca‑Cola HBC” nav atbildīga par šādu licenču saņemšanu. Neinstalējiet un neizmantojiet programmatūru, ja nepiekrītat licences līguma noteikumiem. Lejupielādējot programmatūru no šīs mājaslapas, jūs to darāt uz savu atbildību.

Noteikumu pārskatīšana

            “Coca‑Cola HBC” jebkurā brīdī bez brīdinājuma var pārskatīt šos lietošanas noteikumus, atjauninot šo ierakstu. Šīs izmaiņas jums ir saistošas, tāpēc laiku pa laikam ieteicams apmeklēt šo lapu, lai pārskatītu pašreizējos lietošanas noteikumus. Šos lietošanas noteikumus jūs nevarat mainīt, ja vien uzņēmums “Coca‑Cola HBC” tam nav skaidri piekritis rakstveidā.

Vispārējie noteikumi

            Šos lietošanas noteikumus un mājaslapas lietošanu regulē Anglijas un Velsas tiesību akti, neņemot vērā tiesību normu izvēli. Vispārējās jurisdikcijas tiesām Anglijā ir ekskluzīva jurisdikcija visos strīdos, kas izriet no vai ir saistīti ar šiem lietošanas noteikumiem un/vai mājaslapu vai kuros šie lietošanas noteikumi un/vai mājaslapa ir svarīgs apstāklis.

            Ja “Coca‑Cola HBC” izlemj atteikties no tiesībām atsaukties uz pienākuma pārkāpumu, kas izriet no šiem lietošanas noteikumiem, tas nenozīmē, ka “Coca‑Cola HBC” ir atteikusies no tiesībām atsaukties uz citiem pārkāpumiem vai pārkāpumiem nākotnē.

            Visas šajos lietošanas noteikumos paredzētās tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir kumulatīvi un neizslēdz citas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ko paredz tiesību akti vai citas vienošanās.

            Ja kāda šo lietošanas noteikumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp, bet ne tikai, iepriekšminētās garantijas atrunas un atbildības ierobežojumi, tiks uzskatīts, ka spēkā neesošais vai neizpildāmais noteikums tiek aizstāts ar spēkā esošu, izpildāmu noteikumu, kas vistuvāk atbilst sākotnējā noteikuma nolūkam, un pārējie noteikumi turpina būt spēkā.

            Šīs mājaslapas, lietošanas noteikumu un jebkura elektroniskā paziņojuma drukātā forma ir pieņemama tiesās vai administratīvās iestādēs.

            Jūs apliecināt, ka šie lietošanas noteikumi un mājaslapas lietošana starp jums un “Coca‑Cola HBC” nerada kopuzņēmumu, partnerību vai darba vai pārstāvības attiecības.