Coca‑Cola HBC Baltija izdevusi pirmo Ilgtspējas pārskatu, ietverot tajā 2017.gadā paveikto.

Pārskats: Coca‑Cola HBC Baltijas Ilgtspējas ziņojums - mūsu vērtības dzīvē, sagatavots, balstoties uz Globālā ziņošanas iniciatīvas (GRI) vadlīnijām - vienām no visplašāk lietotajām vadlīnijām, balstoties uz kurām tiek sagatavoti visaptveroši ilgtspējas novērtējumi, analizējot uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālo atbildību un ekonomisko sniegumu.

 

 

 

 

CCHBC Baltija Ilgtspējas pārskats