Ilgtspējīga pieeja

Mēs esam veikuši nopietnu darbu, lai korporatīvo atbildību un ilgtspēju integrētu visos uzņēmējdarbības aspektos.

Mēs strādājam ar ieinteresētajām pusēm, lai noteiktu uzņēmumam būtiskos jautājumus. Mūsu ilgtspējas saistības izriet no būtisko jautājumu sasaistes ar stratēģiskajām prioritātēm.

Korporatīvā atbildība un ilgtspēja ir neatņemama “Coca‑Cola HBC” kultūras sastāvdaļa. Tā pavada visus mūsu lēmumus un ilgtermiņa investīcijas, nodrošinot ilgstošas vērtības.

Mūsu uzņēmējdarbības stratēģija balstās uz pamatprincipu par vērtības radīšanu un dalīšanos tajā ar visām ieinteresētajām pusēm: patērētājiem, klientiem, sabiedrību, darbiniekiem un akcionāriem. Tas nosaka mūsu darbu, rīcību un attiecību veidošanu.

Mēs strādājam ar ieinteresētajām pusēm, lai noteiktu uzņēmumam būtiskos jautājumus. Mūsu ilgtspējas saistības izriet no būtisko jautājumu sasaistes ar stratēģiskajām prioritātēm.

Uzņēmuma “Coca‑Cola HBC” ilgtspējas pamatā ir šādi trīs stratēģiskie uzdevumi:

 • veicināt veselību un labklājību;
 • samazināt ietekmi uz vidi;
 • sniegt atbalstu sabiedrībai.

 

Sports event

Veselība un labklājība

Mēs veicinām veselību un labklājību ar:

 • zinātnes sasniegumiem, kuru pamatā ir pierādījumi;
 • inovācijām;
 • izvēles piedāvāšanu;
 • skaidru informāciju;
 • atbildīgu mārketingu;
 • aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

  Vairāk par veselību un labklājību
Coca-Cola bottles

Vide

Mēs samazinām ietekmi uz vidi visā vērtību ķēdē, savu iespēju robežās īstenojot konkrētus pasākumus, lai:

 • samazinātu ūdens, enerģijas izmantošanas un radīto atkritumu daudzumu;
 • būtisku samazinātu siltumnīcas efekta gāzu emisijas;
 • uzlabotu iepakojumu, palielinātu pārstrādi un otrreizēju izmantošanu, samazinātu uz poligoniem nogādājamo atkritumu daudzumu;
 • ilgtspējīgi izmantotu avotus.

  Vairāk par vidi

Sabiedrība

Mēs sniedzam atbalstu sabiedrībai:

 • radot pozitīvu sociālekonomisko ietekmi teritorijās, kurās darbojamies;
 • atbalstot sabiedrības ūdens un vides aizsardzības programmas;
 • īstenojot prakses programmas un partnerību ar izglītības iestādēm, lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu;
 • sadarbojoties ar starptautiskajām sabiedrībām, lai sniegtu ārkārtas palīdzību savā ietekmes teritorijā.


Vairāk par sabiedrību

Visbeidzot, mūsu ilgtspējas pieeja ir iestrādāta konkrētos mērķus, kurus esam apņēmušies sasniegt ne vēlāk kā līdz 2020. gadam.

Lai veicinātu sabiedrības uzticību, uzņēmumā “Coca‑Cola HBC” atbalstām visaptverošu pārvaldības struktūru, kas samazina risku visā vērtību ķēdē. Vajadzības gadījumā tas ļauj izmantot priekšrocības, ko sniedz atrašanās “Coca‑Cola” sistēmā.

Mēs esam apņēmušies īstenot spēcīgu korporatīvo pārvaldību un līderību, kā arī informācijas atklāšanas pārskatāmību. Mēs regulāri ziņojam par panākumiem vērienīgo stratēģiju un ilgtermiņa mērķu realizācijā.