Usume, et mitmekülgne ja kaasav töökeskkond on väga tähtis, kui soovime edukad olla, ning oleme pühendunud selle saavutamisele kogu ettevõttes. Uuringud on näidanud, et kaasavas keskkonnas töötavad sooliselt tasakaalustatud töörühmad on tootlikumad, uuenduslikumad ja saavutavad paremaid tulemusi. Sooline võrdõiguslikkus on ka üks ÜRO kestliku arengu eesmärkidest.

Praegu on 35% juhtidest naised ja me oleme heal positsioonil, et seda edasi arendada. 2025. aastaks soovime seda protsenti tõsta 50-ni.

Võtame kogu ettevõttes kasutusele meetmed töötajate töölevõtmisel mitmekülgsuse edendamiseks ja kaasava töökoha tagamiseks. Vaatame oma värbamisprotsessid täielikult üle ning üritame oma meetmetega kindlaks teha, et meie tööreklaamid köidaksid nii naisi kui ka mehi. Lisaks arendame kõikehaaravat arengukava, et meie juhid saaksid luua kaasavaid keskkondi, kuhu kõik tunnevad end kuuluvat.

Balti riikides on mitmekülgsus hästi esindatud, nagu on näha ka alltoodud tabelist. 2018. aastal palgati Eestis ja Leedus kokku rohkem naisi kui mehi. Peale selle julgustame ettevõtlikku mõttelaadi ja naisjuhte oma kohaliku noorte haridusprogrammi Youth Empowered kaudu.

 

 

 

 

Täiskohaga töötajad  

 Eesti kokku  90
Naised  42
Mehed  48
Läti kokku  127
Naised  39
Mehed  88
Leedu kokku  142
Naised  50
Mehed  92
 Baltikum kokku  359

 

Meie tegevjuht alustas uut ettevõttesisest teavituskampaaniat, et suurendada teadlikkust ja aidata mõista, kuidas mitmekülgsed töörühmad toetavad kaasavates töökohtades meie äri kasvu. Samuti edendame naiste võrgustikke meie äriüksustes. Tegutseme ka kohalikul tasandil. Näiteks Itaalias teeme koostööd ühinguga Valore D, mis on pühendunud mitmekülgsuse soodustamisele ning edendab naissoost talente ja juhte. Valore D aitab meil liikuda soolise tasakaalu ja kaasava töökultuuri saavutamise suunas. Iirimaal ja Nigeerias on loodud naiste võrgustikud, mis ühendavad ja motiveerivad naisi ning edendavad nende professionaalset arengut.

Usume, et need tegevused ning muud kontserni ja kohalikul tasandil võetud meetmed aitavad meil saavutada paremat soolist tasakaalu meie juhtkondades.