Allpool on toodud meie kasutustingimused käesoleva veebilehe kasutamiseks.

Suur tänu, et külastate meie veebilehte. Sellel lehel (koos privaatsuse ja küpsiste kasutamise teatega ning CV privaatsuse põhimõtetega) esitatakse tingimused, mille alusel te võite seda veebilehte (edaspidi leht) kasutada (edaspidi kasutustingimused). Lehe külastamise ja kasutamise suhtes kohaldatakse kasutustingimusi ning rakendatavaid seadusi ja määruseid. Lehe külastamise ja kasutamisega nõustute piirangute või reservatsioonideta käesolevate kasutustingimustega ning tunnistate, et kasutustingimused on ülimuslikud mis tahes muude kokkulepete suhtes, mis teil Coca‑Cola HBC-ga võivad olla. Kui te ei nõustu piirangute või reservatsioonideta käesolevate kasutustingimustega ega aktsepteeri neid, siis palun sulgege see leht.
Lehte käitab Coca‑Cola HBC ettevõtete kontserni kuuluv liige; kontserni põhivaldusettevõtja on Coca‑Cola HBC AG (registreeritud Šveitsis äriühingu numbriga CH-170.3.037.199-9 ja registreeritud tegevuskohaga Turmstrasse 26, 6300 Zug, Šveits).

Juurdepääs lehele

Kasutajad pääsevad lehele ligi ajutise korra alusel ja Coca Cola HBC jätab endale õiguse lehe pakutavast teenusest taganeda või seda muuta ilma ette teatamata (vt allpool). Coca Cola HBC ei vastuta selle eest, kui meie leht on mis tahes põhjusel/ajal/perioodil kättesaamatu.
Coca Cola HBC võib aeg-ajalt piirata ligipääsu teatavatele lehe osadele või kogu lehele. Coca Cola HBC eesmärk on oma lehte korrapäraselt uuendada ja me võime lehe sisu igal ajal muuta. Vajaduse korral võib Coca Cola HBC peatada juurdepääsu oma lehele või tühistada juurdepääsu täielikult.
Te vastutate ise kõikide vajalike korralduste tegemise eest, et tagada juurdepääs lehele. Ühtlasi vastutate selle eest, et kõik isikud, kes lehte teie internetiühenduse kaudu külastavad, oleksid teadlikud käesolevatest tingimustest ja järgiksid neid.

Sisu omandiõigus

Leht ja kõik sellel esitatud mis tahes teksti, kujundust, logosid, graafikuid, ikoone, kujutisi ja muid saidil olevaid materjale (edaspidi sisu) puudutavad autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused kuuluvad Coca‑Cola HBC AG-le või sisalduvad õiguste asjakohase omaniku antavas loas.
Mis tahes sisu kasutamine muul moel kui siinsetes kasutustingimustes sätestatud on ilma sisu omaniku kirjaliku loata rangelt keelatud. Coca‑Cola HBC AG teostab oma intellektuaalomandi õigusi suurimas seadusega lubatud ulatuses, sh kriminaalvastutusele võtmise taotlemiseks.

Lehe kasutamine

Coca‑Cola annab teile loa kasutada lehte järgmiselt:
• Sisu allalaadimine on lubatud üksnes informatiivsetel, mitteärilistel, mittetulunduslikel eesmärkidel isiklikuks kasutuseks, eeldusel et te ei eemalda, muuda ega varja sisus esitatud teavet, sisu ega teateid (näiteks autoriõiguse ega muid kaubandusteateid).
• Lehe jaotises „Uudised“ olevat sisu on lubatud taasesitada üksnes toimetamiseks, et avaldada see päevalehtedes, üldiseks levitamiseks mõeldud ajakirjades, kaubandusväljaannetes või ringhäälingus.
• Sisu levitamine, täiendamine, kopeerimine (v.a ülaltoodud juhul), edastamine, esitamine, korduskasutamine, taasesitamine, avaldamine, litsentsimine, kasutamine tuletuslike teoste loomiseks, võõrandamine, müümine või sisu muul moel kasutamine ilma Coca‑Cola HBC kirjaliku loata on keelatud.
• Lehe külastus- ja kasutusõiguse tingimusena kinnitate Coca‑Cola HBC-le, et te ei kasuta seda lehte ükskõik millisel eesmärgil, mis on kasutustingimuste alusel keelatud, või viisil, mis võib olla kuritegelik või julgustada kuritegelikult tegutsema, viia tsiviilvastutusele võtmiseni või rikkuda muul moel mis tahes seadust, ning et te ei kasuta lehte mis tahes rikkuva, ähvardava, vale, eksitava, kuritarvitava, ahistava, teotava, laimava, vulgaarse, skandaalse, sütitava, pornograafilise või rüvetava materjali postitamiseks või edastamiseks. Coca Cola HBC teeb täielikult koostööd kõikide õiguskaitseorganitega ja allub kõikidele kohtu korraldustele, mille alusel nõutakse sellist teavet või materjale postitava või edastava isiku identiteedi avaldamist. Ühtlasi kinnitate, et teatate Coca‑Cola HBC-le, kui kolmandad isikud on kasutanud lehte ebaseaduslikult või muul keelatud viisil, niipea kui sellest teadlikuks saate.
Lehte on keelatud kasutada mis tahes müügiedendustegevuseks või selle reklaamimiseks.

Privaatsus

Coca Cola HBC kasutab kõiki isikuandmeid (nt teie nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress), mida te lehele elektronkirja või muul teel saadate, lehe privaatsuse ja küpsiste kasutamise põhimõtete kohaselt. Igasugust muud teabevahetust või lehele saadetud materjale, nagu küsimused, kommentaarid, soovitused vms, käsitletakse mittekonfidentsiaalse ja -varalisena.

Juurdepääsupiirangud

Coca‑Cola HBC-l on õigus keelata ja/või katkestada lehe edastamine (või lehe mitme teenuse käitamine) ükskõik millisele kasutajale, kui Coca‑Cola HBC-l on mõistlikult alust kahtlustada, et kõnealune juurdepääs võib ohustada Coca‑Cola HBC-d ja/või kasutajat ja/või kolmandat isikut või et kasutaja on rikkunud kasutustingimusi ja/või seadust.
Coca Cola HBC jätab endale õiguse lehe käitamine (või lehe mitme teenuse käitamine) peatada seoses värskendustöödega, tarkvarauuendustega või turvafunktsioonide uuendamisega. Sellisel juhul ei pääse kasutajad lehele ligi.

Lahtiütlused

Lehe sisus võib olla ebatäpsusi või trükivigu. Lehel võidakse teha korrapäraseid muudatusi igal ajal ja ilma etteteatamata. Seejuures ei võta Coca‑Cola HBC mingit kohustust lehel olevat teavet korrapäraselt uuendada. Ühtlasi ei taga Coca‑Cola HBC, et see leht töötab katkemata või tõrgeteta; et vigu parandatakse korrapäraselt või et leht ühildub teie arvuti, riistvara või tarkvaraga; et leht on turvaline; et lehel olevad tõrked kõrvaldatakse; et lehte vahendav server on viiruste või muu pahavarata.
Coca Cola HBC võtab mõistlikke samme lehel oleva sisu hooldamiseks ja selle kättesaadavuse tagamiseks. Seejuures nõustuvad kasutajad sellega, et Coca‑Cola HBC-l on õigus kogu lehte või selle osa ajutiselt või jäädavalt muuta ja/või katkestada selle töö ilma kasutajaid sellest teavitamata, arvestades et lehe kättesaadavust võivad mõjutada kasutajate seadmed, muud sidevõrgud, olukord, kus lehte üritab ühekorraga külastada suur hulk inimesi, või muud põhjused. Seoses sellega ei vastuta Coca‑Cola HBC (positiivse, negatiivse, ettenägematu, lepingulise või muu) kahju eest, mis tuleneb kasutajate võimetusest lehele pääseda, kogu lehe või selle osade töökatkestusest, leviga seotud viivitustest, ühenduse puudumisest, ühenduse katkemisest või puudulikust vastuvõtust või kasutaja sisu kadumisest või muust tõrkest. Coca Cola HBC jätab endale igal juhul õiguse katkestada igal ajal ajutiselt või jäädavalt kogu lehe või selle osa käitamine hoolduse või uuendamise jaoks või muul põhjusel.
Isiklike, õiguslike, finants- või muude otsuste tegemisel ei tohiks toetuda sellel lehel väljendatud teabele, nõuannetele ega arvamustele. Teie olukorrale vastavate nõuannete saamiseks tuleks pidada nõu vastava spetsialistiga.
KOGU SISU VÕIDAKSE MUUTA JA SEE ON ESITATUD OLEMASOLEVAS SEISUS ILMA IGASUGUSE OTSESELT VÕI KAUDSELT ANTUD GARANTIITA, SH ILMA KAUDSE GARANTIITA KOHASUSE, TEATUD EESMÄRGIKS SOBIVUSE VÕI ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE KOHTA. Coca‑Cola HBC AG ei taga ega kinnita eeltoodut piiramata, et mis tahes sisu kasutamine teie poolt ei riku mis tahes kolmandate isikute õigusi või et see sisu on tõene, täielik või ajakohane.
Coca Cola HBC ei võta mingit vastutust ükskõik millise meie lehel pakutava teenuse rikke eest, sh e-kirja teavitusteenuste ja ettevõtte veebilevi eest.

Vastutuse välistamine

KASUTATE VEEBILEHTE OMAL VASTUTUSEL. COCA-COLA HBC AG EGA ÜKSKI SELLE TÜTARETTEVÕTE, SIDUSETTEVÕTE, AMETNIK EGA DIREKTOR EGA ÜKSKI SELLE ESINDAJA VÕI MUU ISIK, KES ON SEOTUD LEHE LOOMISE, TOOTMISE VÕI ESITAMISEGA, EI VASTUTA OTSESE, KAUDSE, KARISTUSLIKU, ETTENÄGEMATU, ERILISE, TULENEVA EGA MUU KAHJU EEST, MIS ON ÜKSKÕIK MIS VIISIL SEOTUD LEHE VÕI SISU KASUTAMISEGA VÕI TULENEB SELLEST, OLGU SELLE ALUSEKS LEPING, DELIKT (SH HOOLETUS), SUURENDATUD VASTUTUS VÕI MUU, ISEGI KUI NIMETATUD KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUST ON ENNE SELGITATUD.

Viirused, häkkimine ja muud seadusrikkumised

Te ei või meie veebilehte väärkasutada, nakatades selle teadlikult viiruste, Trooja viiruste, ussviiruste, loogikapommide või muude pahatahtlike või tehnoloogiliselt kahjustavate materjalidega. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu meie lehele, lehte majutavale serverile või meie mis tahes lehega seotud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi meie lehte indikatiivselt teenusetõkestamise või hajutatud teenusetõkestamise rünnete kaudu rünnata. Ükskõik millist eelmainitud tegu võidakse seaduse kohaselt tõlgendada kuriteona, mille eest võidakse vastutusele võtta.
Me ei vastuta mis tahes kadude või kahju eest, mille põhjustajaks on teenusetõkestamise ründed, viirused või muud tehnoloogiliselt kahjustavad materjalid, mis võivad lehe kasutamise tõttu või mis tahes lehele või sellega seotud veebilehele postitatud materjalide allalaadimise tõttu nakatada teie arvutiseadmeid, -programme, andmeid või muid omandilisi materjale. Kooskõlas heade andmetöötlustavadega soovitame teil kõiki materjale ja/või sisu, mida te olete lehel vaadanud või lehelt alla laadinud, kontrollida kaubandusest kättesaadava ja värskendatud viirusekontrolli tarkvaraga.

Lingid teistele lehtedele

Leht võib sisaldada linke lehtedele, mille omanik või käitaja on mõni teine isik kui Coca Cola HBC. Sellised lingid on mõeldud üksnes kasutusmugavuse hõlbustamiseks. Coca Cola HBC-l ei ole kontrolli nende linkide toimimise, sisu või nendel lehtedel olevate privaatsuspõhimõtete või lehtede turvalisuse üle ning ta ei vastuta nende eest. Coca Cola HBC keeldub, eeltoodut piiramata, võtma mis tahes vastutust, kui need lehed:
• Rikuvad mõne kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi
• On ebatäpsed, poolikud või eksitavad
• Ei ole turustatavad või ei sobi teatavaks konkreetseks eesmärgiks
• Ei taga adekvaatset turvalisust
• Sisaldavad viiruseid või muid hävitava laadiga objekte
• On laimavad või teotavad
Ühtlasi ei kiida Coca Cola HBC heaks selliste lehtede sisu ega seal pakutavaid tooteid või teenuseid. Selliste lehtedega või lehega ühenduse loomine toimub täielikult teie vastutusel ja ilma Coca Cola HBC loata.

Teie hüperlingid käesolevale lehele

Käesolevale lehele on lubatud hüperlinke suunata üksnes juhul, kui Coca Cola HBC on andnud selleks selge kirjaliku loa.
Hoiatav keelekasutus seoses tulevikku vaatavate avaldustega
See leht võib sisaldada avaldusi, hinnanguid või prognoose, mis hõlmavad riske või kahtlusi ja mis kujutavad endast tulevikku vaatavaid avaldusi (forward-looking statements) USA föderaalsetes seadustes või rahvusvahelistes tagatisseadustes määratletud tähenduses. Teatavatel juhtudel võime tulevikku vaatavate avalduste tuvastamiseks kasutada sõnu „uskuma“, „perspektiiv“, „suunis“, „kavatsema“, „ootama“, „eeldama“, „plaanima“, „sihiks seadma“ vms.
Tulevikku vaatavad avaldused on kõik avaldused, mis pole ajaloolisi fakte puudutavad avaldused, sh avaldused meie tulevase finantsseisundi ja majandustulemuste kohta, äristrateegia kohta, tulevaste kokkupuudete kohta The Coca‑Cola Companyga, eelarvete kohta, prognoositavate tarbimis- ja tootmismäärade kohta, prognoositavate kulude kohta, hinnanguliste kapitalimahutuste ning majandamisplaanide ja -eesmärkide kohta tulevaste toimingute jaoks. Peaksite vältima liigseid ootusi nende tulevikku vaatavate avalduste suhtes. Tulevikku vaatavad avaldused on loomuldasa riskantsed ja ebakindlad, sest kajastavad meie praeguseid ootusi ja eeldusi tulevaste sündmuste ja olukordade suhtes, mis ei pruugi aga tõeseks osutuda.
Meie tegelikud tulemused võivad eri põhjustel tulevikku vaatavates avaldustes oodatust oluliselt erineda, muu hulgas võib põhjuseks olla meie suutlikkus rahastada oma laienemisplaane, aktsiate tagasiostu programme ja üldtegevusi; muutused mittealkohoolsete jookide ärikeskkonnas, sh konkurentide tegevused ja tarbijaeelistuste muutused; regulatiivsed ja õigusega seotud muutused; toorme hinna ja kättesaadavuse kõikumine; intressimäärade ja valuutakursside kõikumine; majandusliku ja poliitilise olukorra muutused; meie suutlikkus lüüa läbi areneval ja tõusval turul; meie reklaami- ja turundusprogrammide tõhusus; kohtuvaidlustega seotud teadmatus; ebasoodsad ilmastikuolud; muud ohud, mida käsitletakse Coca‑Cola HBC AG aastaaruandes (IFRS) ja Coca‑Cola HBC AG Londoni börsile esitatud materjalides.
Coca Cola HBC ei võta mingit kohustust mis tahes tulevikku vaatavaid avaldusi avalikult värskendada või ümber teha. Me ei saa teile tagada, et meie tulevased tulemused, aktiivsustase, töösooritus või saavutused vastavad tulevikku vaatavates avaldustest kajastatud ootustele. Ühtlasi ei võta meie ega ükski teine isik vastutust tulevikku vaatavate avaldiste täpsuse ja täielikkuse eest. Ilma seadusest tuleneva kohustuseta antud avaldusi värskendada ei pruugi me ühtegi avaldust värskendada selleks, et need vastaksid tegelikele tulemustele või meie ootuste muutustele.
Lehel ei ole midagi sellist, mida võiks pidada investeerimiskutseks või kutseks osasid/aktsiaid osta.

Lehel olev tarkvara

Lehel allalaadimiseks saada oleva tarkvara (edaspidi tarkvara) intellektuaalomandi õigused või muud õigused kuuluvad Coca Cola HBC-le või selle tarnijatele/litsentsiandjatele. Teatava lehel oleva teabe juurde pääsemiseks võib osutuda vajalikuks sõlmida litsentsileping kolmandatest isikutest tarkvarapakkujatega (näiteks Adobe'iga). Teie võime sellisele teabele juurde pääseda võib sõltuda litsentsilepingu olemasolust. Tarkvara kasutamisele kohaldatakse mis tahes litsentsilepingu tingimusi, mis võib tarkvaraga kaasas olla. Coca‑Cola ei võta mingit vastutust selliste litsentside korraldamise eest. Ärge installeerige ega kasutage mis tahes tarkvara enne nimetatud litsentsilepinguga nõustumist. Kui laadite sellelt lehelt tarkvara, teete seda omal riisikol.
Tingimuste ülevaatamine
Coca Cola HBC võib igal ajal ja ilma ette teatamata käesolevat postitust värskendada ja sellega kasutustingimusi ümber teha. Kõik sellised ümbertegemised on teile siduvad, mistõttu peaksite seda lehte korrapäraselt külastama ja kehtivad kasutustingimused üle vaatama. Teil ei ole voli kasutustingimusi muuta, välja arvatud juhul, kui olete selles Coca‑Cola HBC-ga sõnaselgelt kirjalikult kokku leppinud.

Üldine

Käesolevate kasutustingimuste ja teie lehekasutuse suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi seadusi, piiramata õigussätete valikut. Inglismaal asuvatel üldjurisdiktsiooniga kohtutel on ainupädevus mis tahes ja kõikide käesolevatest kasutustingimustest ja/või lehest tulenevate või nendega seotud vaidluste üle või vaidluste üle, milles kasutustingimused ja/või leht on oluline asjaolu.
Kui Coca Cola HBC otsustab loobuda mõnest kasutustingimustest tuleneva kohustuse rikkumisest, ei tähenda see, et Coca Cola HBC oleks loobunud mõnest muust rikkumisest või tulevastest rikkumistest.
Kõik kasutustingimuste alusel kehtivad õigused ja õigusabivahendid on kumulatiivsed ega välista õigusi või õigusabivahendeid, mis on sätestatud seaduses või muus kokkuleppes.
Kui käesolevate kasutustingimuste mingi osa loetakse kohaldatava seaduse, sh ülaltoodud garantiidest loobumise või vastutuse piirangu alusel kehtetuks või mittejõustatavaks, loetakse, et kehtetu või mittejõustatav säte on asendatud kehtiva ja jõustatava sättega, mis kattub võimalikult suures ulatuses algse sätte mõttega, ning ülejäänud leping ei kaota kehtivust.
Lehe ja kasutustingimuste ning elektronkujul esitatud teate trükitud koopia on vastuvõetav kohtu- ja haldusmenetluses.
Annate oma nõusoleku, et teie ja Coca‑Cola HBC vahel ei ole käesolevate kasutustingimuste või teiepoolse lehe kasutamise tulemusel mingit ühisettevõtet, partnerlus-, töö- ega esindussuhet.