Jätkusuutlik mõtteviis

Oleme järjekindlalt vaeva näinud, et muuta ettevõtte vastutus ja jätkusuutlikkus oma äritegevuse lahutamatuks osaks.

Ettevõtte jaoks oluliste teemade tuvastamiseks teeme koostööd huvirühmadega. Jätkusuutlikkusega seotud lubaduste aluseks on oluliste teemade ja strateegiliste eesmärkide sidumine.

Ettevõtte vastutus ja jätkusuutlikkus kuuluvad lahutamatult Coca‑Cola HBC kultuuri. Need suunavad meie otsuseid ja pikaajalisi investeeringuid, et tagada kestev väärtus.

Meie äristrateegia aluspõhimõte on väärtuse loomine ja jagamine kõikide huvirühmadega: tarbijate, klientide, kogukondade, töötajate ja aktsionäridega. See määrab, kuidas me oma ettevõtet juhime, tegutseme ja suhteid arendame.

Coca‑Cola HBC jätkusuutliku mõtteviisi keskmes on kolm strateegilist eesmärki:

• tervise ja heaolu edendamine;
• keskkonnamõju vähendamine;
• kogukondadesse panustamine.

Sports event

Tervis ja heaolu

Edendame tervist ja heaolu:

• lähtudes tõenduspõhisest teadusest;
• olles uuendusmeelsed;
• pakkudes valikuvõimalusi;
• jagades teavet selgelt ja läbipaistvalt;
• turundades vastutustundlikult;
• propageerides aktiivset ja tervislikku eluviisi.

Rohkem teavet tervise ja heaolu kohta

Coca-Cola bottles

Keskkond

Vähendame oma keskkonnamõju kogu tarneahelas. Selleks kehtestame asjakohasel juhul konkreetsed eesmärgid:

• Vähendada vee- ja energiatarbimist ning jäätmete hulka
• Järsult vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust
• Täiustada pakendamist, suurendada taaskasutust ja ringlussevõttu ning vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete hulka;
• Korraldada hanketegevust säästvalt

Rohkem teavet keskkonnakaitse teemal

Kogukonnad

Panustame kogukondadesse sellega, et:

• Avaldame soodsat sotsiaal-majanduslikku mõju oma tegevuspiirkondadele
• Toetame kogukonna veemajandus- ja keskkonnahoiuprogramme
• Soodustame noorte tööhõivet praktikakohtade loomise ja haridusasutustega tehtava koostöö kaudu
• Teeme rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd hädaabi pakkumiseks oma mõjupiirkonnas

Rohkem teavet kogukondade teemal

Meie jätkusuutlik mõtteviis on leidnud väljendust konkreetsetes lubadustes, mille kavatseme täita 2020. aastaks või varem.

Coca Cola HBC peab tähtsaks laiaulatuslikku juhtimisraamistikku, mis aitab vähendada riske kogu väärtusahelas ja suurendab kogukondade usaldust. Vajaduse korral kasutatakse selleks ära Coca‑Cola süsteemi kuulumise eelised.

Meie eesmärk on tugev äriühingu üldjuhtimine ja muu juhtimistegevus, samuti selgus ja läbipaistvus teabe avalikustamisel. Anname korrapäraselt aru edusammudest oma edasipüüdlike strateegiate elluviimisel ja pikaajaliste eesmärkide täitmisel.